Samarbejdsudvalget skal inddrages i følgende opgaver:

  • Tilrettelæggelse af principper for de lokale arbejds- og velfærdsforholdsamt principper for virksomhedens personalepolitik over for de personalegrupper, der er repræsenteret i samarbejdsudvalgets medarbejdergruppe.
  • Udarbejdelse af principper for uddannelse og omskoling af ansatte, som skal betjene ny teknologi.
  • Udarbejdelse af principper og personalepolitiske instrumenter, der kan fremme de i tillægsaftale om ligebehandling af 7. december 1999 indeholdte målsætninger om ligebehandling af mænd og kvinder og af danske arbejdstagere og arbejdstagere med anden etnisk baggrund.
  • Tilrettelæggelse af principper vedrørende det rummelige arbejdsmarked. Dvs. principper, der tilsigter at forebygge udstødning af medarbejdere, at fastholde udstødningstruede medarbejdere samt at integrere nye medarbejdere med nedsat erhvervsevne.
  • Fastlæggelse af principper for virksomhedens interne indsamling, opbevaring og brug af persondata.
  • Udveksle synspunkter og behandle forslag vedrørende retningslinjer for produktions- og arbejdstilrettelæggelse og gennemførelse af større omlægninger i virksomheden.
  • Vurdering af de tekniske, økonomiske, personale-, uddannelses- og miljømæssige konsekvenser vedrørende indførelse af ny eller ændringer i bestående teknologi, herunder datamaskinbaseret teknologi og systemer, når indførelsen eller ændringerne er af væsentligt omfang.
  • Orientering om forslag til eventuelle produktivitetsfremmende lønsystemers principielle opbygning, virkemåde og anvendelighed samt muligheder for etablering af fondsdannelser med uddannelsesmæssige og sociale formål.