SAMGO’s konsulenttjeneste står til rådighed for både arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Konsulenterne rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg i forhold til konkrete ønsker og behov i de enkelte samarbejdsudvalg.

Konsulenttjeneste

Konsulenttjenestens bistand til samarbejdsudvalgene kan f.eks. være:

 • Bistand til oprettelse af samarbejdsudvalg
 • Inspiration til arbejdet i samarbejdsudvalget
 • Seminar eller temadag for samarbejdsudvalget om relevante emner
 • Seminarer for nye SU-medlemmer

Konsulenttjenesten tilbyder støtte i emner som f.eks.:

 • Samarbejdsudvalgets rolle, opgaver og ansvar
 • Visioner og strategiudvikling for samarbejdsudvalget
 • Samarbejdsudvalgets rolle som forandringsformidler, når virksomheden står over for forandringer
 • Hvilke opgaver der er vigtige at varetage og hvilke holdninger, der bør præge arbejdet i samarbejdsudvalget
 • Øge samarbejdsudvalgets medlemmers deltagelse i og gennemførelse af konstruktive møder og i erkendelse af ansvaret for aktiv, konstruktiv deltagelse i møderne.

Konsulenttjenesten rådgiver tillige virksomhederne inden for SU’s opgaver, der er beskrevet i Samarbejdsaftalen, f.eks. tilrettelæggelse af principper for:

 • Lokale velfærds- og arbejdsforhold
 • Personalepolitikker
 • Uddannelse og omskoling af ansatte (ny teknologi)
 • Det rummelige arbejdsmarked

 

Workshops

Samarbejdskonsulenterne tilbyder afholdelse af workshops til SU, som metode til at arbejde med udvalgte emner inden for samarbejdsaftalens rammer. F.eks. kan SU efterspørge inspiration eller bistand til udvikling eller kvalificering af selve SU arbejdet – organisering, samarbejde, arbejdsform etc.

Det kan også være at SU efterspørger viden om et bestemt emne f.eks. social kapital.

Alt efter den enkelte virksomheds specifikke behov og udfordringer på samarbejdsområdet, sammensætter konsulenterne de enkelte temaer, så SU’s behov bliver imødekommet.

Workshops tilrettelægges oftest som et aktivitetspræget seminar eller kursus, hvor deltagerne selv arbejder meget aktivt med tingene.

Der kan også være oplæg fra samarbejdskonsulenterne.

Se mere i afsnittet om konsulenttjenestens ydelser.

Trivselsundersøgelser

Konsulenttjenesten tilbyder at gennemføre undersøgelser om det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne. Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse digitalt og deltagelse er helt anonymt. Det anvendte spørgeskema, Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ), er udarbejdet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Spørgsmålene belyser 38 forskellige temaer, der fordeler sig på fem overordnede dimensioner af det psykiske arbejdsmiljø:

 1. Arbejdets indhold og organisering
 2. Krav i arbejdet
 3. Ledelse, samarbejde og forandringer på arbejdspladsen
 4. Konflikter i arbejdet
 5. Trivsel i arbejdet.

De har alle har betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet på tværs af en bred kreds af jobgrupper.

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) er blevet testet af NFA blandt 4.340 arbejdstagere i Danmark, der fordeler sig på 14 jobgrupper.

En virksomhed, som har gennemført undersøgelsen kan sammenligne sig med de resultater der foreligger på nationalt niveau. En virksomhed kan selvfølgelig også sammenligne egne resultater, når den har gennemført flere trivselsundersøgelser.

Aftale om håndtering af krænkende handlinger

Overenskomstparterne GLS-A, 3F, HK og Dansk Metal i regi af SAMGO (Samarbejdsforum for det Grønne Område) har indgået aftale om, at varetage håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og chikane inden for parternes overenskomstområder.

Med aftalen varetager SAMGO inden for landbrug, skovbrug, gartneri, agroindustri m.fl. opgaven med at sikre, at virksomhederne overholder bestemmelserne på det psykosociale område vedrørende krænkende handlinger. Aftalen erstatter Arbejdstilsynets beføjelse til at føre kontrol og tilsyn med krænkende handlinger, medmindre en part ønsker, at Arbejdstilsynet skal håndtere behandlingen. Aftalen gælder for samtlige medarbejdere på virksomheden.

Aftalen vedrører krænkende handlinger på generelt niveau i virksomhederne. Konkrete sager om enkeltpersoner behandles på sædvanligvis efter de almindelige fagretlige regler i den relevante kollektive overenskomst.

Aftalen indeholder en procedure for, hvorledes uoverensstemmelser om håndtering af krænkende handlinger skal ske. Proceduren indbefatter involvering af SAMGO’s samarbejdskonsulenter, som skal forsøge at løse opgaven.

Det er muligt for den enkelte medarbejder at henvende sig anonymt til en af samarbejdskonsulenter, som herefter vurderer sagen og sikrer den bliver behandlet, hvis den er begrundet.

Kontaktoplysninger findes på www.samgo.dk.

Se aftalen om håndtering af krænkende handlinger her

Temaer

Konsulenttjenestens bistand til samarbejdsudvalgene ligger typisk inden for emner som:

 • Bistand til oprettelse af samarbejdsudvalg
 • Inspiration til arbejdet i samarbejdsudvalget
 • Seminar eller temadag for samarbejdsudvalget
 • Seminarer for nye SU-medlemmer

Alt efter den enkelte virksomheds specifikke behov og udfordringer på samarbejdsområdet sammensætter konsulenttjenesten de enkelte temaer, så samarbejdsudvalgets behov bliver imødekommet.

Samarbejde

Et systematisk samarbejde mellem ledelse og ansatte på alle niveauer i virksomheden, er helt centralt for udvikling og effektivisering af virksomhederne og medarbejdernes arbejdstilfredshed og trivsel.

Udviklingen af det daglige samarbejde bygger på et samspil mellem ledelse og ansatte og i større virksomheder er det formaliseret i SU.

Samarbejdskonsulenterne tilbyder hjælp og sparring til SU om samarbejdet i virksomheden.

 

Politikker

Det er en del af SU’s opgave at være inddraget i tilrettelæggelsen af principper for virksomhedens personalepolitikker overfor de personalegrupper, der er repræsenteret i SU’s medarbejdergruppe.

Det kan være alt fra mobning og krænkende handlinger til politikker om f.eks. håndtering af sygefravær, uddannelse og omskoling, fastholdelse af medarbejdere med nedsat erhvervsevne eller andet.

Social kapital

Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet – og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø.

At arbejde med virksomhedens sociale kapital er derfor meget relevant at arbejde med i SU, fordi der er fokus på både virksomhedens konkurrenceevne og medarbejdernes trivsel.

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer. Der er er en klar forbindelse mellem et højt niveau af social kapital og blandt andet:

 • Højere kvalitet og produktivitet.
 • Mere innovation og videndeling.
 • Bedre resultater i forhold til virksomhedens kerneopgave.
 • Øget trivsel og tilfredshed med jobbet.

Den sociale kapital i en virksomhed kan måles. Det sker ved at se på, hvordan virksomheden klarer sig ved at måle niveauet på følgende 3 forhold:

 • Samarbejde.
 • Tillid.
 • Retfærdighed.

Målingen af den sociale kapital kan virksomheden få hjælp til af samarbejdskonsulenterne.

Samarbejdskonsulenterne tilbyder også sparring til SU’s rolle og opgaver i forhold til arbejdet med social kapital.

Se mere om social kapital her

Forandringer

Det er en af opgaverne for SU at udveksle synspunkter og behandle forslag vedrørende retningslinjer for produktions- og arbejdstilrettelæggelsen og gennemførelse af større omlægninger i virksomheden.

Forandringer kan dække over en række forskellige hændelser. Fx forretningsudvidelser, nedskæringer, outsourcing, insourcing, fusioner, virksomhedsopdelinger og omstrukturering. Arbejdets organisering og rammer kan blive udsat for en lang række af små og store ændringer så som flytning af arbejdspladser, implementering af ny teknologi, ændringer af krav til arbejdets udførelse, udskiftning af ledelse og medarbejdere samt introduktion af nye opgaver.

Forandringskrav kommer løbende som en naturlig konsekvens af udviklingen i vores omverden og kan give mange reaktioner i organisationen, både negative og positive.

Forandringer er et vilkår men måden vi gør det på er afgørende.

Samarbejdskonsulenterne tilbyder sparring til SU´s rolle og opgaver i forandringer.

Trivsel

Medarbejdernes trivsel og virksomhedernes konkurrenceevne går ”hånd i hånd” og begge dele er forudsætninger for at udvikle virksomheden.

Trivsel forudsætter et godt psykisk arbejdsmiljø og SU kan få hjælp af samarbejdskonsulenterne til at gennemføre trivselsmålinger (se punktet herom).

Se vejledning om psykisk arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljøfællesskabet Jord til Bord her (er på ”trapperne”)

Særligt om mobning og chikane:

Hvis der forefindes mobning eller chikane på virksomheden, så er det helt sikkert, at de eller den udsatte medarbejder ikke trives og det vil give højere sygefravær på virksomheden. Mobning eller chikane kan både være mellem kollegaer, fra leder til medarbejder eller omvendt.  Samarbejdskonsulenterne kan hjælpe SU med sparring om mobning og chikane.

Se også NFA’s pjece om mobning her

Ny teknologi

Samarbejdsaftalen har stor fokus på ny teknologi. Udvikling og effektivisering af virksomhederne er en fælles interesse for ledelse og ansatte. Anvendelse af ny teknologi er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse, arbejdsmiljø og arbejdstilfredsheden.

Det er derfor også SU’s opgave at udarbejde principper for uddannelse og omskoling af ansatte, som skal betjene ny teknologi. SU skal desuden vurdere de tekniske, økonomiske, personale-, uddannelses- og miljømæssige konsekvenser, når der sker ændringer af væsentligt omfang ved indførelse af ny teknologi eller ændringer i bestående teknologi.

Indførelsen af ny teknologi betyder næsten altid forandringer – se afsnittet om forandringer.

Uddannelse

Forbedret konkurrenceevne ske bl.a. gennem sikring af en veluddannet arbejdsstyrke. En af SU’s opgaver er derfor også at udarbejde principper for uddannelse og omskoling af ansatte, der skal betjene ny teknologi.

Konsulenttjenesten tilbyder virksomhedernes samarbejdsudvalg støtte gennem projektinitiativer, der med baggrund i den økonomiske og arbejdsmarkedspolitiske udvikling kan bidrage til forbedret konkurrenceevne gennem udvikling, vækst og sikring af en veluddannet arbejdsstyrke.